Categories
โครงสร้างบ้าน

ออกแบบขนาดบันไดอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับอาคาร

ถ้าจะพูดถึงบันไดแล้วหน้าที่หลัก ๆ มีเอาไว้สำหรับการเดินขึ้นหรือเดินลงในบริเวณชั้นสองหรือชั้นถัดไปของอาคาร โดยการสร้างบันไดนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยในหลายอย่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดความกว้าง ความสวยงาม และรวมไปถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะใช้งานด้วย

จึงทำให้การสร้างบันไดจะต้องมีการออกแบบขนาดบันไดให้มีความเหมาะสมกับตัวอาคารและขนาดของบันไดจะต้องดูไม่ชันจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เดินขึ้นลงไม่สะดวก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในขณะการใช้งานการสร้างบันไดเราควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.ขนาดบันไดที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ซึ่งขนาดของบันไดจะต้องมีความสูงประมาณ 80 ซม. และจะต้องมีการสร้างบริเวณลูกตั้งไม่เกิน 20 ซม. โดยพื้นที่บริเวณบันไดจะต้องมีการออกแบบและสร้างให้ดูไม่แคบหรือชันจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้ขึ้นลงไม่สะดวกและรวมไปถึงอาจมีการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ใช้งานอีกด้วย

2.การสร้างบันไดหนีไฟที่มีความมาตรฐาน 

ซึ่งการออกแบบบันไดหนีไฟที่มีความเหมาะสมจะต้องมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และวัสดุที่ใช้ทำบันไดหนีไฟจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถทนไฟได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบันไดจะต้องความลาดชันที่ไม่น้อยกว่า 60 องศา เนื่องจากเวลาใช้งานหรือขึ้นลงบันไดจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือลื่นล้ม

3.ขนาดของลูกตั้งที่มีความปลอดภัยโดยลูกตั้ง

คือระยะแนวตั้งของบันได ซึ่งจะต้องมีการสร้างที่มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร เพื่อจะทำให้สะดวกในการเดินขึ้นลงบันได ดังนั้นถ้าสร้างบันไดที่มีลูกตั้งสูงเกินมาตรฐานก็จะทำให้เราก้าวขึ้นบันไดลำบาก และยังส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะใช้งานอีกด้วย

4.ขนาดของลูกนอนต้องได้มาตรฐา

ลูกนอน คือระยะความราบของแนวขั้นบันได โดยถ้าเป็นบันไดที่สร้างในอาคารจะต้องมีลูกนอนที่กว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร เพื่อเป็นการทำให้บันไดดูมีความสมดุลและสะดวกต่อการใช้งาน

5.การออกแบบราวบันใดให้มีความปลอดภัย

ราวบันไดถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยทีเดียว เพราะราวบันไดหรือที่จับบันไดนั้นจะช่วยประคองให้เราสามารถเดินขึ้นบันไดได้อย่างสะดวกสบาย โดยขนาดของบันไดที่ควรสร้างจะต้องมีความสูงไม่เกิน 80-90 เซนติเมตร

ซึ่งในระดับนี้จะเป็นระยะของราวบันไดที่เราสามารถจับได้ถึง และยังเป็นระดับที่มีความเหมาะในการสร้างราวบันไดในตัวอาคารหรือตามที่อยู่อาศัยอีกด้วย

ซึ่งการสร้างบันไดเรียกได้ว่าเราจะต้องคำนึงถึงในถึงปัจจัยในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความสูงของลูกตั้งลูกนอน ขนาดบันได และรวมไปถึงวัสดุที่ใช้สร้างบันไดด้วย เพื่อที่เราจะได้บันไดที่มีมาตรฐานและสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในขณะที่ขึ้นลงบันไดอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *