ข้อมูลส่วนตัว/ Personal Information

แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง/images


ชื่อ/Name - นามสกุล/Lastname

ชื่อเล่น/Nickname

อายุ/Age

เงินเดือนที่ต้องการ/Salary

เบอร์โทรติดต่อ/Tel

อีเมล์/Email

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร/Position

ฝ่ายขาย / Sales
ฝ่ายธุรการ / Administrative Department
โฟร์แมน / Foreman


ข้อมูลที่อยู่ / Address Informations :

ที่อยู่ติดต่อ/Address

ข้อมูลประวัติการศึกษา /Education information :

ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ Secondery :

ชื่อสถานศึกษา/School name

ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา/ Year of graduation

แผนก / สาขาวิชา / section

ระดับการศึกษามหาวิทยาลัย/ university :

ชื่อสถานศึกษา/School name

ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา/ Year of graduation

แผนก faculty/ สาขาวิชา major

ทักษะ/skill / ความสามารถ/perfomance :

ความสามารถพิเศษด้านภาษา/Language skill

ความสามารถด้านการฟัง/Listening Skill :

ความสามารถด้านการพูด / Speaking Skill :

ความสามารถด้านการอ่าน Reading Skill :

ความสามารถด้านการเขียน Writing Skill :

ด้านการขับขี่ : ใบอนุญาตขับขี่ :

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ :

ใบขับขี่รถยนต์ :

ประวัติการทำงาน Working Resume:

ชื่อบริษัท/Company name

ตำแหน่ง/Position

ระยะเวลา/Duration

เงินเดือน/Salary :


ชื่อบริษัท/Company name

ตำแหน่ง/Position

ระยะเวลา/Duration

เงินเดือน/Salary :


ชื่อบริษัท/Company name

ตำแหน่ง/Position

ระยะเวลา/Duration

เงินเดือน/Salary :